مغزی قفل

کد محصول: 716.68

مغزی تخت کامپیوتری

سایز 68

دارای 5 کلید کامپیوتری

716.68-st  716.68-st(design)
کد محصول: 706.68

مغزی معمولی

سایز 68

دارای 3 کلید معمولی

مغزی قفل

 706.68-st  706.68-st(design)