قفل درب های آلومینیومی

کد محصول: 511.30-RX

قفل درب آلومینیومی سوییچی

ساخت ترکیه

دارای استاندارد TSE

مناسب درب های آلومینیومی

فاصله آکس سوراخ کلید از لبه قفل 30 میلیمتر

عرض پلاک قفل 23 میلیمتر

      511.30-RX  511.30-RX(design)
کد محصول: 511.35-RX

قفل درب آلومینیومی سوییچی

ساخت ترکیه

دارای استاندارد TSE

مناسب درب های آلومینیومی

فاصله آکس سوراخ کلید از لبه قفل 35 میلیمتر

عرض پلاک قفل 23 میلیمتر

 511.35-RX  511.35-RX(design)
کد محصول: 511.40-RX

قفل درب آلومینیومی سوییچی

ساخت ترکیه

دارای استاندارد TSE

مناسب درب های آلومینیومی

فاصله آکس سوراخ کلید از لبه قفل 40 میلیمتر

عرض پلاک قفل 23 میلیمتر

 511.40-RX  511.40-RX(design)