قفل درب های PVC

کد محصول: 512.35-P

قفل درب PVC غلطکی

ساخت ترکیه

دارای استاندارد TSE

مناسب درب های PVC

فاصله آکس سوراخ کلید از لبه قفل 35 میلیمتر

عرض پلاک قفل 16 میلیمتر

 512.35-P  512.35-P(design)
کد محصول: 511.35-P

قفل درب PVC سوییچی

ساخت ترکیه

دارای استاندارد TSE

مناسب درب های PVC

فاصله آکس سوراخ کلید از لبه قفل 35 میلیمتر

عرض پلاک قفل 16 میلیمتر

 511.35-P  511.35-P(design)
کد محصول: 522.35-P

قفل درب PVC سرویسی

ساخت ترکیه

دارای استاندارد TSE

مناسب درب های PVC

فاصله آکس سوراخ کلید از لبه قفل 35 میلیمتر

عرض پلاک قفل 16 میلیمتر

 522.35-P  522.35-P(design)
کد محصول: 521.35-P

قفل درب PVC کلیدی

ساخت ترکیه

دارای استاندارد TSE

مناسب درب های PVC

فاصله آکس سوراخ کلید از لبه قفل 35 میلیمتر

عرض پلاک قفل 16 میلیمتر

 521.35-P  521.35-P(design)