قفل درب ضد سرقت

کد محصول: 571.60-R3Mکد محصول: 572.60-3M

قفل مونوبلاک درب ضدسرقت

ساخت ترکیه درجه 1

دارای 5 کلید کامپیوتری قفل اصلی و 3 کلید دندانه ای قفل شب بند بالایی

دارای استاندارد TSE

قفل درب ضد سرقت

 571.60R-3MB  571.60R-3MB(Design)
 572.60R-3MT  572.60R-3MT(Design)
کد محصول: 510.45-R3M

قفل ضدسرقت اکونومی

مناسب جهت درب های ضد سرقت اکونومی

دارای 3 کلید دندانه ای

ساخت ترکیه

دارای استاندارد TSE

 510-45R-3M2  510-45R-3M(design)
کد محصول: 535.52-4M

قفل چهار لول شب بند بالا

مناسب جهت درب های ضد سرقت اکونومی

دارای 3 کلید چهاروجهی

ساخت ترکیه

دارای استاندارد TSE

 535.52-4M3  535.52-4M3(design)
کد محصول: 535.45-3M

قفل سه لول شب بند بالا

مناسب جهت درب های ضد سرقت اکونومی

دارای 3 کلید چهاروجهی

ساخت ترکیه

دارای استاندارد TSE

 535.45-4M  535.45-3M(design)